Coalitie akkoord

BESTUUR DORPSRAAD ALVERNA EN OMSTREKEN SPIT HET COALITIE-AKKOORD DOOR.
Leest u mee? En vooral: reageer op onze vragen. Daar kunnen en willen wij mee aan de slag.

Onderstaand staan onze bevindingen op een rijtje. We horen graag de reacties van u.
Waar moeten we aandacht voor vragen? Welke punten zijn het belangrijkste?

Na de manifestatie vanaf gelopen maart jl keek het bestuur met veel aandacht naar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Om na de coalitievorming het coalitie-akkoord grondig door te nemen.

In het kort:
1. Inwoners en gemeente
De gemeente wil “beginnen bij vertrouwen van het bestuur in haar inwoners. Door het schrappen van onnodige regels, het ‘uitdaagrecht’ van bewoners, op creatieve manieren bewoners betrekken bij nieuwe plannen.” Hierin kan de dorpsraad van Alverna e.o. een rol in spelen. Waarbij het bestuur van de dorpsraad faciliterend is.

Betrouwbare dienstverlening die de gemeente wil aansluiten bij de hedendaagse behoefte van de inwoners. Het bestuur Dorpsraad Alverna e.o. Stelt voor om een gemeenteloket te openen in ons dorpshuis De Oase. Bijvoorbeeld op een vast moment, voor een halve dag per week. Graag horen wij of dit een voorstel wordt gedragen door de inwoners van Alverna.

2. Goed wonen en thuis voelen
Rondom wonen lichten we er een paar belangrijke aandachtspunten uit:
-“Ruimte voor collectieve wooninitiatieven en kleinere initiatieven. Met name in de kleine kernen er voor zorgen dat mensen in hun dorp kunnen blijven of komen wonen.” Verder op in het akkoord wordt dit punt aangevuld met “ Ouderen en inwoners met een zorgvraag moeten hier kunnen blijven wonen. “
Het bestuur wil punt meenemen naar de evaluatie en update van het DOP. Onze vraag is: bent u het met ons eens?
-Het “tijdig in gesprek gaan met omwonenden” vindt het college belangrijk. Zij zal dit “benadrukken in hun contacten met partijen die bouwplannen ontwikkelen.”
Het bestuur van de dorpsraad wil graag horen hoe de Alverneesen willen dat dit gebeurd.

Rondom wonen en mogelijk bouwplannen heeft de dorpsraad een prangende vraag aan dit college: Uitgaande van het stikstofquota; zijn er überhaupt nog wel mogelijkheden voor CPO’s naast de bouwplannen van het hotel bij sauna De Berendonck en Landal Green Parcs?

3. Klimaat en energie
De werkgroep Duurzaamheid heeft ingezet op oa een zonnepanelen-collectief bij St Frans en op de zuid helling van de Skiberg. De toenmalige gemeenteraad zou het bestemmingsplan hierop aanpassen. De dorpsraad wil dit plan opnieuw onder de aandacht brengen van het huidige college.
Bent u het daar mee eens?

Hiernaast vraagt de dorpsraad zich af waarom er geen zonnepanelen zijn geplaatst op verzorgingshuis La Verna.
Het dorpsraad wil ook het standpunt innemen dat er geen windenergie wordt opgewekt in onze dorpskern. Wat vindt Alverna van dit standpunt?

4. Samenleven en zorgen
Wie er nu niet voorstander van een gezonde en vitale samenleving? Vanuit dit standpunt heeft de dorpsraad vraagtekens bij het voornemen om een Mc Donalds-vestiging toe te laten in Wijchen. Of wint de commercie hier van een ideologie?

De dorpsraad wil hoog inzetten op de dementie vriendelijke route op Alverna. Al lange tijd wordt er gesproken met de ambtenarij en er moeten nu toch echt stappen worden gezet voor de aanleg van de vergeet-me-niet-route.
Ook een schaduwvoorziening bij de rustbank nabij La Verna richting de dorpskern willen we hoger op de agenda krijgen. Qua oplossing denken we aan een stalen constructie met begroeiing, die een smallere fundering vraagt (met minder gevolgen voor eventuele ondergrondse bekabeling).

Over de punten rondom preventie en goede zorg wil de dorpsraad vooral van de coalitie horen hoe zij hun eigen actiepunten willen waarmaken.

De coalitie wil het behoud van de scholen stimuleren in de kleine kernen. Zij stimuleren dat “kinderen te voet of met de fiets naar school komen en op onveilig parkeergedrag rond scholen wordt extra gehandhaafd.”
Het bestuur wil graag horen hoe de coalitie denkt over het verkeersgedrag op de Heumenseweg gezien de toeristische ontwikkelingen. Ook hierover horen we graag uw mening.

5. Meedoen en ondernemen
Alverna kan met trots zeggen dat onze ondernemers elkaar weten te vinden. De OVA (Ondernemers Voor Alverna) heeft rond de 65 leden!
Het bestuur van de dorpsraad wil het collega dan ook bevragen of het voornemen “ de gemeente gunt opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers voor zover wet- en regelgeving dat toestaan.” De verbouwing van Het Kasteel is grotendeels door externen uitgevoerd.
Hoe denken Alverneese ondernemers hier over?

In het coalitie akkoord is veel aandacht voor het winkelcentra van Wijchen.
Voor dorpskern Alverna mag het behoud van de buurtsuper hoog op de politieke agenda komen.

6. Sport en vrije tijd
Op het gebied van sport staan er veel actiepunten genoemd. Een aantal zijn ook van belang voor ons dorp. Zo heeft de dorpsraad vorig jaar de eerste stap gezet om de verschillende verenigingen uit ons dorp meer met elkaar in contact te brengen. Ook wordt het initiatief voor een pumptrackbaan ondersteunt en is hiervoor een werkgroep opgericht.
De dorpsraad ziet zeker mogelijkheden in het punt “stimuleren breder gebruik van sportparken. Ook overdag, zodat ander doelgroepen hier gebruik van kunnen maken.”

Over het voornemen om een klim- en speelbos te ontwikkelen zijn al eerste geluiden opgevangen. Hierbij worden de Vennen en de bossen rondom de skiberg genoemd.
De dorpsraad wil graag inventariseren hoe de Alverneesen hier tegen aan kijken. Laat uw mening horen?!

Onder vrije tijd geeft het collega aan “in de regio werken we samen om toerisme naar onze regio te stimuleren. Ook kijken we hoe we recreatie in de regio kunnen spreiden zodat de druk op bestaande natuur- en recreatiegebieden niet te groot wordt.” “Bij meerdere initiatieven hebben we oog voor samenhang en balans tussen natuur, verkeersveiligheid, spreiding en verdeling over onze gemeente.”

Natuurlijk is Alverna trots op het groene gebied waarin wij dagelijks mogen wonen. We mogen ons echt rijk prijzen met het Vennengebied. Waarin we al vele Wijchenaren mogen ontvangen.
Gezien de signalen uit ons dorp gaat het bestuur er bovenop zitten om met name het tweede punt onder de aandacht te blijven brengen van het college. Zo willen we o.a. graag de kaders weten van “niet te groot” en hoe de gemeenteraad kijkt naar “samenhang en balans”.

7. Ruimte en Natuur
Het college ziet wat een prachtig buitengebied er in de gemeente ligt. “ Dat houden we graag zo.” geven zij aan.
Opmerkelijk dat zij bij de opsomming van gebieden het “ontwikkelen beleid om cultuurhistorische waarden en groene longen in onze gemeente beschermen” niet benoemen: het bosrijke gebied rondom de skiberg, het Vennengebied en het watergebied van de Berendonck.
Het bestuur gaat dit zeer zeker aankaarten en is benieuwd naar de reacties van het college.

Rondom de aandacht voor (zwerf)afval wil de dorpsraad vragen voor het dumpen van afval in het buitengebied, met name de Panhuisweg. Zijn er meer plaatsen waar u regelmatig (zwerf)afval tegen komt? Laat het ons weten, dan nemen we dat mee in dit rijtje.

Het investeren in het buitengebied roept vragen op. Wordt bijvoorbeeld St. Frans gezien als buitengebied? En hoe zit het als “agrariërs ruimte geven voor nieuwe perspectieven voor de toekomst, denk aan agrarisch natuurbeheer, recreatie en andere bedrijvigheid.” De Eikenhorst is een goed voorbeeld dichtbij Alverna. Maar als er nu door meerdere agrariërs wordt ingezet op recreatie? Hierover wil de dorpsraad meer duidelijkheid.

8. Verkeer en bereikbaarheid
De verkeersveiligheid van de Heumenseweg is en blijft een issue, volgens de dorpsraad.
Het is de vraag of een ontsluitingsweg rondom Alverna, met aansluiting op de rotonde Huurlingsedam, een passende oplossing is. Zijn er nog andere opties? Laat het ons weten.

De dorpsraad heeft het verzoek gekregen om aandacht te vragen voor de stoplichten bij La Verna, aan de Graafseweg. Voor ouderen is de oversteek tijd te kort. Dit punt is opgepakt en zal indien nodig zeker nogmaals worden aangekaart.

Qua bereikbaarheid wil het bestuur het behoud van de goede, rechtstreekse busverbinding vanuit Alverna naar Nijmegen op de politieke agenda zetten.
Daarnaast met hoge prioriteit de praktijk aan de Heumenseweg als uitvoering aan het actiepunt “we geven extra aandacht aan verkeersveiligheid rond scholen en sportclubs. Dit doen we samen met omwonenden.”
Zijn er nog andere verkeersknelpunten? Geef als omwonende(n) aan waar u ze ervaart.

9. Veiligheid
Over het algemeen wordt Alverna als een veilige plek ervaren. De actiepunten van het collega zijn vooral landelijk beleid en niet nieuw of verrassend.
Toch overweegt de dorpsraad om aandacht te vragen voor meer zichtbaarheid van politie of BOA’s. Hoe vindt u dat? Wat heeft u en/of wat hebben uw buren, nodig?

We zijn ons er van bewust dat we lang niet alles op papier kunnen zetten. Ook maakt een compact bestuur het nu nog niet mogelijk om een bijeenkomst te organiseren om met elkaar in gesprek te gaan. Mail ons, spreek ons aan op straat en vooral: laat ons weten wanneer wij punten over het hoofd zien, er mogelijk aanvullingen zijn of juist toevoegingen. We horen ze graag!!!