Beleidsplan 2024

 

Beleidsplan 2024

 

 


 

Alverna,20 november 2023

Auteur: John Peters/Remy Arends(actualisering)/Wilma Gielen (redactie)

 

 


 

Inhoudsopgave

 

 

 

 

Inleiding                                                             pagina 3

 

Doel                                                                    pagina 4

 

Structuur van de vereniging                             pagina 4

 

Bestuur                                                                pagina 5

 

Speerpunten van beleid         2024                   pagina 6 en 7

 

Middelen                                                              pagina 8

 

 

 

 

1. Inleiding

 

In september 2016 werd in het dorpshuis De Oase te Alverna het Dorps-Ontwikkelings-Plan (DOP) gepresenteerd met daarin een inventarisatie van de behoeften van het dorp. De actiepunten uit dat plan vormen nog steeds het uitgangspunt van handelen voor de huidige Dorpsraad. We brengen ze even kort in herinnering:

• In de toekomst moet een actieve belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de leefbaarheid van Alverna. Belangrijk daarbij is dat zowel de kern als het buitengebied evenwichtig vertegenwoordigd zijn

• Onderzoek de mogelijkheden om de samenwerking met bestaande vertegenwoordigers te versterken dan wel om nieuwe initiatieven te ontplooien, om tot een actieve volksvertegenwoordiging te komen voor Alverna.

 

Eind 2019 staken een paar actieve dorpelingen de koppen bij elkaar. Ze werden ondersteund door het gemeentebestuur van Wijchen, dat op zoek was naar een gesprekspartner voor gemeenschappelijke zaken in en om het dorp Alverna. In augustus 2020 was de officiële oprichting van de Dorpsraad een feit.

 

 

De statuten stellen o.a.: “ Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de vereniging en de besteding daarvan.”

 

Voor u ligt het beleidsplan 2024.


 

2.     Doel

 

In een notariële akte zijn de statuten van de Dorpsraad e.o. vastgelegd.

Het daarin beschreven doel luidt als volgt:

 

1.      “De vereniging zet zich in voor de gezamenlijke belangen van bewoners van Alverna en omstreken (bestaande uit: kern Alverna, Lunen-Boskant, Heiveld-Bullenkamp, Berendonck-Hoogbroek) waar men woont of een bedrijf uitoefent, met als doel de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

2.   De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

·         regelmatig overleg met alle organisaties/instellingen/verenigingen in Alverna e.o.;

·         het organiseren van inspraak- en overleg met alle inwoners van Alverna e.o.;

·         het regelmatig informeren van alle inwoners van Alverna e.o.;

·         het instellen van werkgroepen op specifieke onderwerpen;

·         bij te houden wat de dorpsontwikkelingen zijn;

·         het ondersteunen van initiatieven van andere organisaties in de lijn van de doelstellingen van de vereniging;

·         het inventariseren van de behoeften van de bewoners;

·         vertegenwoordiging van bewoners in bespreking met overheden bij het verbeteren van de leefbaarheid van buurt- en of groepen mensen.

3.   De vereniging behartigt geen belangen van individuen.”

 

 

3.  Structuur van de vereniging

 

De Dorpsraad is een vereniging; alle inwoners van Alverna kunnen lid worden. Inmiddels (eind november 2023) telt de vereniging …. leden, waarmee …. huishoudens van Alverna e.o. vertegenwoordigd zijn. Het lidmaatschap is gratis en dat blijft ook in 2024 zo.

 

De Dorpsraad houdt minimaal een keer per jaar een vergadering met de leden. In de regel is dat eind van het jaar. In deze vergadering doet het bestuur verslag van de activiteiten en legt het verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid.

 

Onder de paraplu van de Dorpsraad zijn verschillende werkgroepen actief. Zij zetten zich in om de actiepunten uit het DOP en het beleid dat door de Dorpsraad is vastgesteld uit te voeren. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief.

 

·         Instandhouding Supermarkt op Alverna

·         Wonen

·         Verkeer

·         Dementievriendelijk Alverna

·         Klankbordgroep LBG’s (Leefbaarheidsgroepen)

·         Uitbreiding recreatie

·         Wandel- en fietspaden

 

4.  Bestuur

 

Alverna is een dorp met een druk en uitgebreid verenigingsleven. Het bestuur van de Dorpsraad streeft ernaar een keer per jaar met de besturen van al deze verenigingen en organisaties te vergaderen zodat zij advies kunnen geven over de activiteiten en het beleid van de Dorpsraad.

 

Het bestuur ondersteunt ook de werkgroepen en vertegenwoordigt de Dorpsraad in het overleg met overheidsinstanties zoals gemeente, provincie en Staatsbosbeheer.

 

Het bestuur van deze Dorpsraad is als volgt samengesteld:

·         Remy Arends                     voorzitter

·         Wim Wennekes                 secretariaat

·         Hasse Stapelbroek           penningmeester

·         Sjaak v.d.Vlist                    communicate

·         Karen Blom-Otte              algemeen DOP

·         Arie Albers                        algemeen DOP

 

Verder zijn regelmatig ondersteunend aanwezig:

Nico Janssen, Karin Arts en Wilma Gielen

 

Het bestuur heeft, gezien zijn huidige samenstelling behoefte aan jongere inwoners van Alverna en meer vrouwen.


 

5.  Speerpunten van beleid 2024

 

De Dorpsraad gaat in haar beleid uit van de eigen kracht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken Alvernezen. Samen gaan we voor de realisatie van een leefbare en vitale kern van Alverna. Het bestuur en de leden bestaan uit betrokken inwoners die iets voor elkaar en voor de samenleving willen doen.

 

De Dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentelijk bestuur en politieke partijen inzake kwesties die de belangen van de inwoners van Alverna raken.

 

Kansen en bedreigingen

 

Ook in 2024 vragen deze te verwachte ontwikkelingen bijzondere aandacht:

·         De sociaaleconomische ontwikkelingskansen van Alverna.

·         Kansen en bedreigingen met betrekking tot ruimtelijke ordening.

·         Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing.

·         Beperkte mogelijkheden voor jongeren om zelfstandig te wonen in Alverna.

·         Druk op de omgeving van Alverna t.g.v. uitbreiding recreatie en toerisme

·         Het verdwijnen van de buurtsuper

·         Knelpunten verkeer zoals op de Heumenseweg

·         Energietransitie

Dit vraagt om het blijvend volgen van gemeentelijke en provinciale ontwikkelingen en is meest niet vooraf in expliciete actiepunten te beschrijven. Hierin gaat echter wel de meeste energie van de werkgroepen en het bestuur zitten.

 

 

Andere acties voor 2024:

 

1. Leden werven. De Dorpsraad is een vereniging. Voor een vereniging is belangrijk dat zij van hun doelgroep zoveel mogelijk leden heeft. Des te meer Alvernezen lid worden van de Dorpsraad des te groter wordt het draagvlak voor onze organisatie en des te serieuzer we kunnen zijn als gesprekspartner. Het bestuur wil een plan maken om zoveel mogelijk nieuwe leden te werven.

 

2. Raad van Aangeslotenen, overleg. Alverna is een dorp met veel verenigingen en organisaties. Het heeft een druk verenigingsleven en maar weinig Alvernezen zijn niet aangesloten bij een van de vele maatschappelijke en sociale organisaties. Het bestuur van de Dorpsraad streeft ernaar minimaal een keer per jaar met de besturen van deze verenigingen en organisaties te overleggen. Doel van dit overleg is elkaar te informeren en te polsen welke behoefte deze verenigingen en organisaties hebben en of de Dorpsraad daarbij een rol kan spelen. Het effect kan ook zijn dat de Dorpsraad meer naamsbekendheid krijgt en haar draagvlak onder de inwoners van Alverna vergroot.

 

3. Nieuw Dorps Ontwikkelings Plan. Het huidige DOP (dorpsontwikkelingsplan) Alverna stamt uit september 2016. Een deel van dit plan is uitgevoerd en een ander deel is nog in wording of zal nog opgepakt moeten worden. Gebruikelijk is dat na 6 jaren (september 2022) het plan met al haar activiteiten wordt geëvalueerd. Daarom is in november 2022 een bijeenkomst georganiseerd met zoveel mogelijk bewoners in de vorm van “de 5 tafels van Alverna”. De uitkomsten zijn een leidraad geweest in 2023 maar ze moeten nog verwerkt worden tot nieuwe actieplannen. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Dorpsraad zullen werkgroepen worden/zijn samengesteld die een of meerdere onderwerpen gaan uitwerken. De werkgroepen worden aangestuurd en begeleid door meerdere bestuursleden van de Dorpsraad.

 

4. Communicatieplan. Veel van de plannen en activiteiten van de Dorpsraad zijn sterk afhankelijk van een goede communicatie met alle inwoners van Alverna.  Niet alleen om leden te werven maar ook voor een zo breed mogelijk draagvlak. Dat vraagt om duidelijke communicatiemiddelen in allerlei vorm zodat ook zij die minder bekend zijn met de digitale (snel)weg bereikt worden. Een communicatieplan met een tijdlijn en omschrijving van de te gebruiken middelen is onmisbaar in dit stadium van ontwikkeling van de Dorpsraad.

 

5. Kerstviering. Veel inwoners kijken met plezier terug op de kerstvieringen van 2018 en 2019 met een presentatie van verenigingen en verschillende optredens. Het plan is om in 2024 weer een soortgelijke kerstviering te organiseren in samenwerking met de OVA (Ondernemers Vereniging Alverna) en dorpshuis Oase.  


 

 

6.      Middelen

 

De Dorpsraad is op dit moment sterk afhankelijk van de financiële steun van de gemeente Wijchen. De gemeente verleent jaarlijks subsidie aan de DOP en dorpsraden/leefbaarheidsgroepen. Donateurs hebben we nog niet en die zullen gevonden moeten worden in het proces naar het zoeken van leden en/of donateurs.

 

Voorlopig heeft het bestuur ervoor gekozen geen contributie te vragen aan leden van onze vereniging.                                                                                                               

 

Middelen zijn echter niet alleen financiën. Zeker zo belangrijk bij het realiseren van onze doelen is het werven van “handjes en voetjes”. Vaak zijn mensen wel bereid om als vrijwilliger, voor een korte termijn, mee te werken aan het realiseren van een plan dat de leefbaarheid van hen en hun omgeving verbetert. Maar er zijn ook nieuwe mensen nodig die zich voor langere tijd willen inzetten. Bij het presenteren van plannen zal steeds weer de vraag gesteld moeten worden wie, om niet, bereid is mee te werken aan de uitvoering.