dorpsraad-12dec23-2


Bewonersavond Alverna 12 december 2023 – verslag (vastgesteld 20-12)

Met ruim 100 mensen zat de grote zaal van de Oase goed vol dinsdag 12 december.

Op het programma van de informatie-avond stonden als onderwerpen: Buurtsuper, Witte Huis, Verkeersonderzoek Heumenseweg en de plannen op het gebied van Recreatie, Toerisme en Wonen.

0. De vergadering werd afgetrapt met twee uitnodigingen voor activiteiten:

 • Op 24 december wandeling om het Ven met een tussenstop bij Elly en Pieter van Buitenoverleg. Tussen 12:00 en 16:00 uur schenken ze glühwein en chocolademelk. Het geheel wordt georganiseerd door de Lions Club Wijchen en de opbrengst gaat naar 3FM Serious Request, dit jaar ten bate van Stichting ALS en met het Glazen Huis op de Grote Markt in Nijmegen. 
 •  Op 28 december van 19:00 – 21:00 uur nodigt de Ondernemersvereniging Alverna vervolgens alle inwoners uit voor een oliebollenborrel bij de kiosk op Alverna. 

1. Plannen voor het leegstaande pand van de Buurtsuper

Hennie Dunkes vertelt over het plan van zijn zoon Sem, de initiatiefnemer, die helaas zelf verhinderd is. Als er toestemming komt van de gemeente wordt het een Broodjeszaak, waar je niet alleen een broodje kunt eten en koffie kunt drinken maar ook brood, beleg, eieren en ’s zomers versproducten uit te de omgeving kunt kopen. Daarnaast kun je snuffelen in de tweedehands-zaak die achter in het pand moet komen. De bedoeling is dat het niet alleen een winkel wordt maar ook een soort “huiskamer”. Het idee is om met vrijwilligers en mensen met een beperking te gaan werken om de winkel draaiend te houden.

Streven is om 1 februari open te gaan. Er zijn nog wel een paar hobbels te nemen. De gemeente moet nog toestemming geven voor het horeca-deel en zij wil een “integrale benadering” van het parkeren aan de achterzijde. De Dorpsraad dringt aan op zo snel mogelijk overleg tussen de Oase en de eigenaren van Witte Huis en voormalige Buurtsuper. Dhr. Dunkes zegt dat laden en lossen aan de achterkant voor hen belangrijk is, maar als het moet gaan ze (tijdelijk?) aan de Heumenseweg met een tijdslot werken. Er was ook nog even aandacht voor blikjes en broodafval in de omgeving, met name door veroorzaakt scholieren. Behalve de plicht van winkelier om 25m om je bedrijf schoon te houden, vond een docente van het Maas-Waal college dat ook de school daar een taak in heeft; zij gaan in gesprek. Hierna kreeg het plan luid applaus van de zaal.

2. Over het Witte Huis valt minder te vertellen. De eigenaren hebben een compleet plan ingediend bij de gemeente maar noch de eigenaren, noch de gemeente willen daarover iets vertellen aan het bestuur van de Dorpsraad. Hopelijk méér eind februari.

3. Onderzoeken rondom drukte in het Vennengebied en op de Heumenseweg De onderzoeken zijn afgerond. Stichting “Vrienden van de Vennen” en “Natuur Wijchen” hebben een uitgebreide reactie naar de gemeente gestuurd. Frans Dolmans geeft namens Vrienden van de Vennen een toelichting. De Stichting is al actief sinds 2021 en wil op zijn minst de huidige kwaliteit van de Vennen handhaven. Men is heel ontevreden over de kwaliteit van de beide onderzoeken. Zo worden lang niet ontwikkelingen in en rond het gebied noch de groei van het aantal inwoners meegenomen in de aannames over toename van de drukte. De onderzoekers kijken alleen naar gemiddelden en niet naar de piekbelasting die juist een belangrijke impact kan hebben. Ze geven wel aan dat er problemen (verstoringen) verwacht moeten worden, zowel in het Vennengebied als op de Heumenseweg en dat Staatsbosbeheer niet in staat is de natuur voldoende te beschermen. De onderzoeken zijn alles bij elkaar te beperkt en onvoldoende onderbouwd, de voorstellen voor maatregelen zijn vrijblijvend en bewoners zijn er niet bij betrokken. De conclusie is dan ook dat een grotere instantie de situatie opnieuw moet onderzoeken, iets wat de onderzoekers zelf notabene ook suggereren.

Anke Kemp van Wijchen Natuur onderschrijft het standpunt van de Vrienden van de Vennen en ook het bestuur van de Dorpsraad heeft niet de behoefte er iets aan toe te voegen.

Enkele aanwezige raadsleden wijzen er op dat 11 januari de rapporten in de Gemeenteraad worden besproken. Iedereen kan daar vragen stellen aan de onderzoekers, ook niet-raadsleden. Dus hierbij een oproep aan alle bewoners van Alverna: kom op 11 januari naar de Raadsvergadering en stel zoveel mogelijk vragen!

De Dorpsraad heeft wel al een aantal voorstellen voor verbetering van huidige knelpunten op de Heumenseweg verzameld en wil deze in elk geval al bespreken met de verantwoordelijke wethouder. De knelpunten worden wel geprojecteerd op het scherm in de zaal maar niet inhoudelijk besproken. Het gaat om de kruising Heumenseweg/Groenewoudseweg, de rode (parkeer)strook bij de kiosk, het stuk tussen P.S.Lindersstraat, de parkeerplaats bij de Basisschool en de fietsoversteek tussen Gasthuisbergweg en Geitweg.

4. Recreatie Alle plannen rond recreatie en toerisme houden de gemoederen meer bezig. Vooral overheerst het gevoel dat er heel veel op ons afkomt, dat er nergens oog is voor het grote geheel en dat we met een soort salamitactiek stukje bij beetje opgezadeld worden met een grote toename aan bezoekers en activiteiten. Het gaat ook niet alleen om ontwikkelingen op en rond Alverna maar ook in Heumen. Bij beide gemeenten lijken verwachte inkomsten uit recreatie een veel grotere rol te spelen dan de belangen van bewoners en van de kwetsbare natuur in de Vennen. Verschillende aanwezigen spreken grote zorgen uit over de gevolgen van de vele afzonderlijke plannen samen. Geopperd wordt dat dergelijke plannen afgestemd zouden moeten worden in de “Groene Metropool”. Op zijn minst moeten de wethouders van Wijchen, Heumen en Nijmegen hierover contact hebben maar dat schijnt nog niet zo te zijn. Een vraag was ook is of we geen milieu-effectrapportage voor het geheel kunnen aanvragen. (aanvulling bij het verslag: De suggesties bespreken in het bestuur van de Dorpsraad.)

Vervolgens wordt de stand van zaken rond enkele afzonderlijke project besproken: 

 • Wighenerhorst: Landal plant in haar rapport “Verbinding” al meer recreatiewoningen dan de 250 waarvan eerder sprake was en dat nog exclusief het terrein van de manege. Er zou, na de informatie-bijeenkomst van 6 maart op korte termijn meer informatie komen, maar die is er nog niet. Roompot heeft onlangs het project overgenomen en lijkt er nog geen uitgewerkt plan te liggen. Informatie is moeilijk te krijgen. Ook is onduidelijk wat er met de manege gaat gebeuren.  
 • Camping “bij de 3 Linden” heeft een principe-verzoek voor uitbreiding naar 240 standplaatsen ingediend bij de gemeente; dit is in behandeling. 
 • De werkgroep Panhuisweg heeft overleg gehad met Leisurelands over de plannen voor de Berendonck. Zij zijn geschrokken van alle voorgestelde activiteiten en ook van de houding van de gemeenteraadsleden die ze uitgenodigd hadden. De Raadsleden beweerden “van niks te weten” terwijl de Raad al in 2020 goedkeuring heeft gegeven aan het uitwerken van de huidige plannen. Daarbij werd wel opgemerkt dat “de vrije recreatie-functie van de Berendonck gehandhaafd moet blijven”.

Leisurelands heeft haar aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan wel een beetje aangepast na het overleg met de werkgroep maar te weinig. Vooral de aanvraag voor een permanente (groeps)camping en horeca tot 24:00 uur bij de waterskibaan en de uitbreiding van activiteiten en evenementen baren zorgen. Ze leiden niet alleen tot drukte en verstoring van de rust maar ook is een steeds groter stuk van de Berendonck steeds langer ontoegankelijk voor vrije recreatie. Leisurelands heeft het aangepaste plan nu ingediend bij de gemeente. Men redeneert: “De voorgestelde aanpassingen staan weliswaar niet in het bestemmingsplan van 2002 maar veel activiteiten zijn in de loop der jaren gedoogd. Dus wij leggen alleen maar de stand van zaken vast.” De werkgroep wil geen actiegroep zijn. Vraag is of de Dorpsraad wel mensen kan mobiliseren en druk uitoefenen op de leden van de gemeenteraad. In elk geval kunnen we bezwaar maken tegen de voorgestelde bestemmingsplanwijziging zodra die ter inzage ligt.

5. Veiligheid Een omwonende merkt op dat er in de omgeving van de kiosk en bij de Oase volop gedeald wordt. Het bestuur van de Dorpsraad zal dit aankaarten bij de politie. Helaas was de wijkagent vanavond verhinderd. De dorpsondersteuner van Meer voor Mekaar zegt dat de plek bekend is bij het Straatwerk en dat Jongerencoaches wel contact hebben gelegd met de jongeren. Hij dringt erop aan signalen ook aan hem door te geven.

Overlast van crossende motorrijders in de vroege ochtend in het bosgebied: Groen Links heeft hierover al een keer schriftelijke vragen gesteld in de gemeenteraad maar kreeg daarop als antwoord “Wij krijgen geen klachten”. Dus is de oproep om klachten te melden, ook al denk je dat er “toch niks mee gebeurt”. De Dorpsraad zal ook proberen om dit meer onder de aandacht te krijgen.

6. Wonen

Het bestuur heeft over de woningbouwplannen vragen gesteld aan de betrokken wethouder en deelt hier de antwoorden:

 •  Rivo Torto: er worden nog 12 levensloopbestendige appartementen gebouwd 
 •  De andere verzorgingshuizen op Alverna: Talis onderzoekt wat zij daarmee willen/kunnen 
 •  Het geplande AZC aan de Graafseweg bij de A73: hier komen asielzoekers van wie de procedure loopt, zowel alleenstaanden als gezinnen maar géén alleenstaande minderjarigen. Maximale looptijd: 2x 4 jaar, eventueel te verlengen met nog eens 2x 4 jaar. Ook wordt de mogelijkheid open gehouden de gebouwen in te zetten voor jongerenhuisvesting . 
 •  Verbouw van de 2 gebouwen van de oude basisschool aan de paralelweg van de Graafseweg tot enkele woningen en appartementen. Het plan wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Oosterhout in samenwerking met JOP projectontwikkeling. Tekeningen zijn op de bijeenkomst aanwezig. Start bouw is gepland medio 2024. 
 •  CPO Panhuisweg/Weideweg: het terrein zou deels openbaar zijn met een waterpartij en struinpad. Bewoners hebben nu een bord opgehangen met Verboden Toegang. Op vragen van de Dorpsraad antwoordt de gemeente dat zij hier niet gaan handhaven; andere zaken gaan vóór. Het verboden-toegang bord is niet officieel dus je hoeft je daar niks van aan te trekken. 
 •  Hetzelfde geldt voor CPO Panhuisweg/Akkerweg. Ook hier is het beloofde “struinpad met bossage” nog niet gerealiseerd. 
 •  CPO Groenewoudseweg: zoals de tekeningen bij de gemeente zijn ingediend zouden dit “starterswoningen” worden. De woningen zijn nu verkocht voor 4x ruim € 500.000. onbetaalbaar voor de doelgroep dus. Oproep uit de vergadering is om onderzoek te doen naar afspraken tussen projectontwikkelaars. En onderzoeken hoe een bestemmingsplan beter gedetailleerd kan worden zodat een plan voor de doelgroep blijft. 
 •  Bewoners van de driehoek Graafseweg/Panhuisweg/Hoogbroekseweg hebben zich verenigd in een werkgroep die meer bescherming wil van het buitengebied. Een vertegenwoordiger van hen vraagt zich af of in Alverna al ooit onderzocht is of er binnen de bebouwde kom meer gebouwd kan worden. Dit naar aanleiding van de bouw van 21 nieuwe woningen in deze driehoek terwijl het gaat om “buitengebied”. Ook bij woningbouw geldt weer dat er steeds niet gekeken wordt naar het geheel van plannen. Een steeds groter gebied wordt zo sluipenderwijs bebouwd. 
 • De Dorpsraad doet een oproep om samen te kijken naar nieuwe locaties voor woningbouw ten behoeve van de jeugd van Alverna. Heeft u hier ideeën over? Meld u dan bij de Dorpsraad via de mail info@dorpsraadalverna.nl of de website www.dorpsraadalverna.nl 

Tenslotte doet Pastor Lara van der Zee namens de contactraad van de geloofsgemeenschap De Twaalf Apostelen een oproep om mee te denken over herbestemming van het kerkgebouw aan de Heumenseweg. Met de nieuwe bestemming moet het wel nog mogelijk zijn om kerkdiensten in het gebouw te houden dus ombouwen tot woningen lijkt geen goed idee. Maar men wil wel graag dat het gebouw een functie krijgt voor de inwoners van Alverna.

7. Sluiting

Een van de aanwezige politici waarschuwt dat we als bewoners niet zo machteloos zijn als we misschien denken. Maar dan moeten we wel in actie komen.

De voorzitter roept dan ook iedereen op: laat je stem horen waar mogelijk! We moeten wel proberen om de ontwikkelingen in een groter plan te krijgen maar intussen niet verwaarlozen wat er rond individuele plannen gebeurt. We hebben geen directe invloed op de Groene Metropool maar kunnen wel op het juiste moment bezwaar maken ten individuele plannen.

En als u dat nog niet bent: wordt lid van de Dorpsraad!

Wil u meer actief worden en/of meer meepraten? Het bestuur van de Dorpsraad vergadert elke laatste woensdag van de maand in de Oase. U mag altijd aanschuiven! Graag wel even aanmelden via de mail, zodat we weten dat u komt.

 


==================================================================================

INLOOPAVOND

Iedere laatste woensdag van de maand is er van 19.00 uur tot 20.00 uur een inloopavond voor de bewoners van Alverna in dorpshuis de Oase.

Graafseweg 570

Alverna

Op deze avond is er de mogelijkheid om met bestuursleden in gesprek te gaan over onderwerpen die voor u en de leefbaarheid op Alverna van belang zijn.

Samen met de Dorpsraad Alverna e.o. kan er worden gekeken welke weg er bewandeld kan worden om tot oplossingen te komen.